۱۳۸۴/۰۷/۲۸

ای آرامش قلب‌ها

در قرآن، کتاب مسلمانان  (سوره رعد، آیه بیست و هشت و بیست و نه) می‌خوانیم:

کسانیکه ایمان آورده اند و دلهایشان با یاد خدا آرام می شود. آگاه باش که تنها با یاد خدا، دلها آرامش می یابد. کسانیکه ایمان آورده، کارهای شایسته انجام می دهند، زندگی گوارا و حسن عاقبت از آن آنهاست.

Those who believe and whose hearts are set at rest by the remembrance of Allah; now surely by Allah’s remembrance are the hearts set at rest. (As for) those who believe and do good, a good final state shall be theirs and a well return.

که در بیان زرتشت این کلام به شکل زیر بیان شده است؛ سرود چهل و هفت، بند دوم:

کسی که در پرتو خرد مقدس، به بهترین راه زندگی کند و گفتارش مهرآمیز و از روی خرد باشد، با دو دستش کارهای نیک را از روی ایمان انجام دهد، اندیشه اش تنها متوجه یکتا پروردگار خواهد بود و او را سرچشمه حق و راستی خواهد شناخت.


One who led by Thy Holy Spirit lives the best life, his words shall be full of love and wisdom, and his hands shall fulfill the task of Armaiti through faith. His life shall be guided by one single thought that only Mazda is the source of truth.