۱۳۸۹/۰۶/۱۴

چشمانت

کاش می دیدم چیست

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاریست

وقتی که تو، لبخند نگاهت را  ...  می تابانی

بال مژگان بلندت را  ...  می خوابانی

وقتی که تو چشمانت  ...  آن جام لبالب از جاندارو را

سوی این تشنه جان سوخته، می گردانی

موج موسیقی عشق از دلم می گذرد

۱ نظر: